Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (DNV), byl novelizován zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů s účinností od 1.1.2020. „tzv. daňový balíček 2020“

By | 14.10.2020

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, byl novelizován zákonem č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů s účinností od 1.1.2020. „tzv. daňový balíček 2020“. Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo 509 o rozsahu materiálů 116 stran.

Změna zákona o Dani z nemovitých věcí (DNV) je zachycena v části první ST. Jedná se o změnu drobnou a nenápadnou, která novelizuje v § 4 Osvobození od daně v odstavci 1 písmeno k), který má nové znění:

k) pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

  1. ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,
  2. krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo
  3. příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,“.

 

Jak se potom uvádí v Důvodové zprávě II. Zvláštní část,

„Podstatou navrhované změny § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí je zpřesnění právní úpravy týkající se pozemků, na nichž se nacházejí v ustanovení vyjmenované vybrané ekologicky významné prvky, a jejich přesnější navázání na evidenci ekologicky významných prvků, pokud jde o prvky, které v této evidenci jsou vedeny.

Osvobozeny tak budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, které budou vedeny v této evidenci, a dále bez ohledu na tuto evidenci budou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Změna v právní úpravě osvobození je součástí opatření zaměřených na zachování biodiverzity zemědělské krajiny a boj proti nedostatku vody v ní. Dále se zpřesňuje osvobození dalších vyjmenovaných krajinných prvků (příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž), pokud se nacházejí na vybraných pozemcích, které způsobují nevyužitelnost pozemku, nicméně jejichž zachování je žádoucí pro plnění významných funkcí krajiny. Současně se zachovává stávající osvobození pozemků ochranného pásma vodního zdroje I. stupně“

Stručně řečeno, osvobození se bude možno uplatnit i na krajinné prvky, které jsou vedeny jako ostatní plocha a nejsou využívány k podnikání.

S tímto názorem totiž v roce nesouhlasila Finanční správa a od roku 2017 prováděla u poplatníků revizi těchto osvobození. Odkaz na stránky Finanční správy níže. Nebylo tehdy jasně stanoveno, kdo bude k tomuto vydávat stanoviska a vše bylo řešeno pouze interními pokyny.

Zpřesňující stanovisko k celému postupu vydalo Ministerstvo zemědělství s praktickými připomínkami, jak postupovat podle zákona a jak dodržet podmínky pro osvobození. Odkaz na stránky eAgri níže. To stanovilo, že žádosti o evidenci ekologicky významných prvků přijímají pobočky SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a zápis se provádí do registru půdy  LPIS (Land Parcel Identification System).

Tato aktualita je důležitá pro ty, kteří v minulosti v daňovém přiznání uplatňovali osvobození podle § 4 odst. (1) písm. k) bod 3. a nyní museli důvod osvobození Finančnímu úřadu zdůvodňovat. Je potřeba nastudovat informaci Ministerstva zemědělství a postupovat podle ní. Jiné zdůvodnění běžný malý poplatník zabezpečit neumí.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Stanovisko Finanční správy z 1. Ledna 2017 k uplatnění osvobození podle § 4 odst. (1) písmeno k), podle kterého přezkoumávala osvobození, protože i pozemky ostatních ploch lze ekonomicky využít a to i kamenných zídek, které byly v hornatém pohraničí vršeny po staletí čištěním polí od kamení i jako ochrana proti erozi.

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2016/osvobozeni-od-dane-z-pozemku-u-pozemku-k-7753

Informace Ministerstva zemědělství k novele zákona č. 338/1992 Sb.,k uplatňování osvobození zavedla v tomto neřízeném postupu jasná pravidla podrobně vysvětlující novelu od 1.1.2020 a je přístupná na:

http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/novinky/informace-k-novele-zakona-c-338-1992-sb.html

Znění zákona přístupné na těchto zdrojích: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=509

Sněmovní tisk číslo 509 se všemi dokumenty k zákonu 364/2019 Sb., zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=509&CT1=0

Kamenný remízek

Pekařov

Daň z nemovitých věcí

Nekonečné a mohutné kamenné zídky v Jeseníkách