Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb.

By | 14.10.2020

Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19 a následně byl 2.6.2020 aktualizován zákonem č. 263/2020 Sb., jako zákon, kterým se mění  zákon č. 137/2020 Sb.

 

Jediným úkolem této novely bylo odsunout aplikaci EET do 31.12.2020.

První nouzový stav skončil 18.5.2020 a po 3 měsících, tedy od 19.8.2020 měly probíhat přípravy na uplatňování EET pro stávající poplatníky, tak nově rozšíření o poplatníky z profesí z 3. a 4. vlny.

Aktuální otázkou je, jak se do aplikace EET promítne druhý nouzový stav vyhlášený od pondělí 5.10.2020 na dobu 30 dní, kdy se opět omezí provoz úřadů a poplatníci si nebudou moci na FU zaregistrovat hotovostní pokladny pro 3. a 4. vlnu. Ne každý poplatník je tuto agendu schopen si zajistit přes Datovou schránku a část z nich bude muset kontaktovat různé dodavatele a fyzicky zvyšovat pohyb osob v nepříznivém období.

Poplatníci tak budou mít do 31.12.2020 tři měsíce na přípravu na zahájení či opětovné zahájení plnění evidenční povinnosti.

 

Zákon je velmi stručný, takže zde je jeho úplné znění

263 ZÁKON ze dne 26. května 2020, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, se mění takto:

  1. V § 1 odst. 1 se slova „dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „30. září 2020“.
  2. V § 1 odst. 2 se slova „v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2020“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Žádost o povolení pro evidování tržeb ve zvláštním režimu podle § 11a zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 256/2019 Sb., podaná ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. září 2020, se považuje za podanou dnem 1. října 2020.

Čl. III

Účinnost Tento zákon nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 2.6.2020 v částce 97

Znění zákona přístupné na těchto zdrojích:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=849

Sněmovní tisk číslo 849 se všemi dokumenty k zákonu 263/2020 Sb., zde:

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=849&CT1=0