Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

By | 11.10.2020

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů byl projednán jako sněmovní tisk (ST) č. 205 a byl přijat pod číslem č. 256/2019 Sb. v částce 111 a vyhlášen 9.10.2019. Rozsah ST je 146 stran.

Zákon upravuje náběh 3. a 4. fáze evidence tržeb, umožňuje nejmenším podnikatelům, kteří při svém podnikání nemají možnost stálého internetového připojení, evidovat tržby ve Zvláštním režimu a zároveň snižuje DPH na vodné, stočné a stravovací i odborné služby. Přitom náběh 3. a 4. vlny EET a zároveň snížení sazby DPH dojde od 1.5.2020. (Vlivem COVID-19 následně odsunuto na později)

Nejvýznamnější změnou je tedy možnost evidence tržeb ve Zvláštním režimu pokud podnikatel splní tyto podmínky:

  1. poplatník není plátcem daně z přidané hodnoty podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,
  2. poplatník neprovozuje podnikatelskou činnost s více než 2 zaměstnanci, ledaže je další zaměstnanec zaměstnán pouze z důvodu a po dobu trvání překážky v práci na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem, a
  3. výše příjmů poplatníka z evidovaných tržeb nepřesahuje za 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců 200 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve  12 bezprostředně následujících kalendářních měsících nepřesahuje 200 000 Kč.

Tato evidence je možná na základě povolení správce daně a to u poplatníků, kteří ji provozují jako vedlejší činnost, je pro ně zdrojem občasného přivýdělku.

Za tím účelem poplatník obdrží od správce papírový blok účtenek, který vždy po čtvrtletí bude v Oznámení o tržbách evidovaných ve zvláštním režimu předávat správci a to na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo v předepsaném formátu prostřednictvím Datové schránky.

Novela také reagovala na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/16, který zrušil povinnost EET u plateb prostřednictvím platebních karet, že tyto platby jsou snadno dohledatelné. Toto ustanovení se však nevztahuje na elektronické platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kuponů, voucherů a jiných podobných instrumentů.

Sněmovní tisk dále zhodnotil Slučitelnost s pravidly EU, mezinárodními smlouvami, finančními dopady atd. a neshledal problém.

V souvislosti s přeřazením služeb a zboží do druhé snížené sazba DPH 10% návrh předpokládal výpadek ve státním rozpočtu ve výši 3,256 mld. Kč.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 111 dne 9.10. 2019, pod číslem 256/2019 Sb., jeho účinnost je od 1.11.2019 a aplikace jeho ustanovení od 1.5.2020.Přístupný  z různých otevřených zdrojů na: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=205

Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 13.června 2018 jako sněmovní tisk č. 205 a schválen byl ve svém původním znění po vrácení Senátem dne 13.9.2019 usnesením č. 712. Celý Sněmovní tisk je přístupný na  :

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=205&CT1=0