Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

By | 11.10.2020

Elektronická Evidence Tržeb. Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.

Zákon č. 137/2002 Sb., o některých úpravách v oblasti evidenci tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. Zákon byl přijat v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu dne 12.3.2020 v souvislosti se vznikem a rozšířením onemocnění COVID-19. Důvodová zpráva zákon vysvětluje takto:

„Odůvodnění hlavních principů a nezbytnosti navrhované právní úpravy

Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb. Tento krok vycházel z aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy finančních úřadů poplatníky např. za účelem vyzvednutí autentizačních údajů či bloků účtenek. S ohledem na další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven, by mohlo docházet i ke komplikacím pro nyní již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo získání nových autentizačních údajů. Z důvodu výše uvedeného se navrhuje prominutí plnění povinností podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), a to po dobu trvání nouzového stavu v rozsahu všech povinností vyplývajících z tohoto zákona s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití (viz odůvodnění ve zvláštní části), a  v období dalších 3 kalendářních měsíců v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení.

Cílem navrhovaného opatření je omezit administrativní povinnosti poplatníků po dobu trvání nouzového stavu. Důvodem prodloužení výjimky pro evidenční povinnost o další 3 měsíce je poskytnout poplatníkům dostatečný čas na přípravu na opětovné zahájení evidence tržeb, případně na její zahájení u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli.

K legislativnímu řešení pozastavení povinností podle zákona o evidenci tržeb je přistupováno mimo jiné i proto, že k tomu byla vláda vyzvána Rozpočtovým výborem Poslanecké sněmovny PČR na jeho 36. schůzi dne 18. března 2020.“

Poznámka. Závěrečná fáze EET 3. a 4. vlna se měla začít uplatňovat podle původních plánů od 1.5.2020, což vlivem COVID-19 padlo.

 

Úplné znění zákona je velmi stručné:

ZÁKON č. 137/2020 Sb.,

ze dne  27.3.2020

o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

(2) Subjekt evidence tržeb není povinen plnit podle zákona upravujícího evidenci tržeb evidenční povinnost a povinnost umístit informační oznámení v období 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.

§ 2

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Znění zákona přístupné na těchto zdrojích: https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=788

Sněmovní tisk číslo 788 se všemi dokumenty k zákonu 137/2020 Sb., zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=788&CT1=0