Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen insolvenční zákon), byl novelizován zákonem. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

By | 9.1.2020

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon-IZ), ve znění pozdějších předpisů ( dále jen insolvenční zákon), byl novelizován zákonem. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn je zachycen ve 2 bodech a jednom přechodném ustanovení.  Ve ST jsou změny zachyceny na stranách 83 a 84 a celé znění změny je takovéto:

  1.  V § 168 odst. 2 písm. e) se slova „pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty,“ zrušují.
  2.  V § 169 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „a pohledávky státu – správce daně vzniklé na základě povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě reorganizace nebo povinnosti provést opravu odpočtu daně v případě nedobytné pohledávky podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty“.

Čl. XVIII

                                                                  Přechodné ustanovení

Insolvenční řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Samotná Důvodová zpráva (DZ) v Obecné části ke změně IZ  je na straně 108-109 ST.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy pro zákon o IZ je na straně  123-124 ST.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy je ve Zvláštní části na straně 136-137 ST.

Zvláštní část. Tato část na stranách 330- 335 srozumitelně a detailně vysvětluje stávající stav a popisuje co nová úprava docílí, zachycené do přehledové tabulky:

Insolvenční_zákon

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 37 dne 27.3.2019 , pod číslem 80/2019 Sb., jeho účinnost je od 1.4.2019.Přístupný  na: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=206

Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 13.června 2018 jako sněmovní tisk č. 206 a schválen byl ve 3. čtení dne 31.12.2018 usnesením č. 424. Důvodová zpráva je přístupná na : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0

Logo Gronych Petr