Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o Celní správě ,CS), byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

By | 4.12.2019

Zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o Celní správě ,CS), byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona o CS je zachycen v 1 bodě, který zní:

V § 38 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

„(2) Krycí doklady je celník oprávněn používat také při výkonu působnosti orgánů celní správy podle zákona upravujícího hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu nebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku celníka nebo jiné osoby.“.

Ve ST jsou změny zákona o  CS popsány ve Vládním návrhu změny zákona na straně 83 ST.

Samotná Důvodová zpráva (DZ) v Obecné části ke změně CS  je na straně 108 ST.

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy pro zákon o CS je na straně  123 ST.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy je ve Zvláštní části na straně 136 ST.

Dopad na veřejné rozpočty, správce daně a daňové subjekty je na stranách 155  ST a je popsán, že nelze v souvislosti s touto změnou předpokládat kvantifikovatelné hospodářské, finanční či jiné dopady.

Zvláštní část. Tato část na stranách 328- 330 detailně vysvětluje stávající stav a popisuje na co nová úprava cílí.

Celá novela se týká § 38 zákona o CS a umožňuje využívat Krycí doklady , tedy nepravé doklady totožnosti „při výkonu působnosti orgánu Celní správy České republiky podle zákona upravujícího hazardní hry a zákona upravujícího evidenci tržeb, pokud by bez jejich použití došlo ke zmaření tohoto výkonu, anebo k ohrožení života, zdraví nebo majetku“.

„Registrace je rovněž vyžadována v případech, kdy jsou hazardní hry provozovány bez povolení pod záštitou spolků (rozpor s § 7 odst. 2 písm. b) zákona o hazardních hrách). Při vstupu do těchto prostor někdy postačí sdělení jména a bydliště, jindy je zapotřebí předložit doklad totožnosti a zaregistrovat se. Prokazování provozování hazardních her bez možnosti se do spolku dostat je tak ztížené a z pohledu správního řízení o uložení pokuty téměř nemožné“.

Dalším příkladem může provádění kontrolního nákupu podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. a nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. x/2018 Sb., a to např. v rámci ubytovacích služeb, kde prokázání totožnosti ubytované osoby je obvyklou součástí kontrolované transakce“. Novela tedy umožňuje provádět tyto rizikové kontroly pod změněnou identitou a ochraňovat celníky a jejich rodinné příslušníky.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 37 dne 27.3.2019 , pod číslem 80/2019 Sb., jeho účinnost je od 1.4.2019.Přístupný  na: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=206

Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 13.června 2018 jako sněmovní tisk č. 206 a schválen byl ve 3. čtení dne 31.12.2018 usnesením č. 424. Důvodová zpráva je přístupná na : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0