Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o Finanční správě, FS) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“

By | 3.12.2019

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o Finanční správě) byl novelizován zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní s účinností od 1.4.2019. „tzv. daňový balíček 2019“ Zákon byl projednán jako sněmovní tisk, dále jen ST, číslo  206 o rozsahu všech dokumentů 850 stran. Rozsah změn zákona o FS je zachycen ve 12 bodech a 1 přechodném ustanovení.

Ve ST jsou změny zákona o  FS popsány ve Vládním návrhu změny zákona na stranách 80-83 ST.

Samotná Důvodová zpráva (DZ) v Obecné části ke změně FS  je na stranách 104-108 ST věcně popisuje  „funkční“ uspořádání ve FS z hlediska funkčního postavení jednotlivých stupňů v třístupňové soustavě orgánů. Těmi je GFŘ, Odvolací FŘ a jednotlivé FÚ. Zaměstnanci FS jako držitelé služebních průkazů jsou státními zaměstnanci. DZ v této části se také zabývá příslušností správce daně z hazardních her s citací na Daňový řád.

Příslušnost správce daně z hazardních her podle současné právní úpravy je pro přehlednost zobrazena v tabulce:

Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy pro zákon o FS je na straně  122-123 ST.

Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy je ve Zvláštní části na straně 133-135 ST.

Dopad na veřejné rozpočty, správce daně a daňové subjekty je na stranách 153-154  ST a je popsán jako nulový.

Zvláštní část. Tato část na stranách 316- 328 detailně vysvětluje stávající stav a popisuje co novou úpravou.

Kromě části týkající se místní příslušnosti u hazardních her je druhým důležitým bodem zřízení analytické evidence v rámci GFŘ. Výklad k novému § se odvolává na sdělení Ústavního soudu k této oblasti.

Zejména se zavedením institutu kontrolního hlášení podle zákona o dani z přidané hodnoty a zároveň institutu evidence tržeb se do dispoziční sféry Finanční správy České republiky dostalo unikátní množství informací, které ve svém součtu poskytují komplexní obraz ekonomických provazeb a struktur v rámci ekonomické aktivity daňových subjektů. Tyto instituty jsou nezbytné pro efektivní výkon správy daní, avšak zároveň jsou údaje jimi získávané vysoce citlivé a v případě jejich nedostatečné ochrany hrozí vznik škody velkého rozsahu. Z hlediska samotných údajů lze považovat za citlivou nikoliv povahu údajů samotných, neboť tyto údaje mohl správce daně získávat samostatně již před zavedením uvedených institutů, nýbrž jejich souhrn a závěry, které lze z těchto údajů získat. Tuto skutečnost potvrdil i Ústavní soud (nález Pl. ÚS 32/15), když konstatoval, že „Na jednom místě a prakticky v jednom okamžiku tak stát shromažďuje ohromné množství informací. A právě tato skutečnost činí všechny tyto informace daleko citlivějšími a daleko cennějšími.“. Z tohoto důvodu je nutné zajistit vyšší úroveň ochrany těchto údajů, a to jak v rovině technické, tak v rovině právní. Navrženým řešením je vytvoření daňové analytické evidence, čímž bude stávající ochrana předmětných údajů de facto vhodně doplněna také ochranou de iure.

Informace z otevřených veřejných zdrojů

Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů v částce 37 dne 27.3.2019 , pod číslem 80/2019 Sb., jeho účinnost je od 1.4.2019.Přístupný  na: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?o=8&T=206

Návrh zákona byl rozeslán poslancům dne 13.června 2018 jako sněmovní tisk č. 206 a schválen byl ve 3. čtení dne 31.12.2018 usnesením č. 424. Důvodová zpráva je přístupná na : http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=206&CT1=0